Zajęcia przedszkolne

 

 Zajęcia przedszkolne prowadzone są w naszym domu od około dziesięciu lat. Plany miesięczne opracowywane są na cały rok szkolny.
    Zajęcia prowadzą wychowawcy codziennie w dwóch grupach: dzieci młodszych i dzieci starszych. Forma, prowadzenie zajęć i tematy dobierane są nie tylko ze względu na wiek, ale również na rozwój umysłowy dzieci.
    Tematy kompleksowe dotyczą poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego.
    Zajęcia są bardzo lubiane przez dzieci ze względu na ciekawe formy prowadzenia przez naszych wychowawców jak również realizowanie zainteresowań przez dzieci.

                                                                                                                    A. Telma

 

Zajęcia przedszkolne w roku szkolnym 2008/2009

    Zajęcia przedszkolne odbywały się w dwóch grupach wiekowych, młodszej od dwóch do trzech lat i grupie starszej od czterech do pięciu lat . W młodszej grupie w zajęciach brało udział ośmioro dzieci, w starszej siedmioro. Dzieci uczyły się bezpiecznego poruszania po mieście, poznawały najbliższe otoczenie, wychodziły do środowiska. Zajęcia dostosowane były do pory roku i panujących warunków atmosferycznych. Od lutego 2009 roku czwórka dzieci zaczęła uczęszczać do Przedszkola nr 21 przy ulicy Krzyżanowskiego i uczęszczała do końca bieżącego roku szkolnego. Dzieci te uczyły się współdziałania z dziećmi przebywającymi w domu, przebywały w środowisku rówieśniczym, brały udział w przedstawieniach, które ośmielały je nie tylko do występów przed szerokim nieznanym gronem rodziców, ale również ośmielały je i uczyły wrażliwości i odpowiedzialności.
    Dzieci biorące udział w zajęciach przedszkolnych przeprowadzanych w naszej placówce nabierały pewności siebie podczas deklamacji, śpiewania, wykonywania prac plastycznych . Prace te umieszczane były na tablicy, gdzie mogli je oglądać rodzice, oraz osoby przybywający gościnnie do naszego domu. Często prace wykonane przez dzieci przekazywane były rodzicom np. z okazji dnia mamy, dnia kobiet czy też różnego rodzaju świąt. Dla dziecka zawsze najważniejsi są rodzice biologiczni. To przed nimi dzieci chcą się zaprezentować, dlatego też między innymi przedszkolaki wystawiły w tym roku dwa przedstawienia, na które zaprosiły swoich rodziców. Były to Jasełka i występ z okazji Dnia Dziecka .
    Zajęcia przedszkole odbywały się zawsze planowo według opracowanego programu.

                                                                            Program opracowała mgr Halina Welc

 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy z wychowania przedszkolnego
 za rok 2009/2010


    Grupę trzy i czterolatków objęliśmy edukacją przedszkolną na terenie naszej placówki. Pięciolatki uczęszczały do miejskiego przedszkola na Nowym Mieście. Wychowankowie pracowali w dwóch grupach sześcioosobowych prowadzonych przez nauczycieli- wychowawców. Realizowaliśmy nakreślone planem zadania wychowawczo- dydaktyczne poprzez zajęcia tematyczne, umuzykalniające, ruchowe o charakterze gimnastycznym, plastyczne, manipulacyjno- konstrukcyjne. Na miarę możliwości dzieci przekazywaliśmy im wiadomości z zakresu wychowania estetycznego, społecznego, zdrowotnego. Dzieci lubią zajęcia przedszkolne, chętnie i aktywnie w nich uczestniczą. Owoce swoich wysiłków w postaci wykonanych prac umieszczały na wystawie gazetkowej. W ciągu roku szkolnego utrzymywaliśmy współpracę z Przedszkolem przy ul. Lwowskiej, spotykaliśmy się na różnych okolicznościowych imprezach (andrzejki, walentynki, Dzień Dziecka). W nadchodzącym roku szkolnym zamierzamy kontynuować ten rodzaj wychowania dzieci.

                                                                        Program opracowała mgr Halina Welc

 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2010/2011


    Zajęcia przedszkolne odbywały się na terenie placówki codziennie, dzieci pracowały w dwóch grupach wiekowych. Wychowaniem przedszkolnym objęliśmy w minionym roku szkolnym jedenaścioro dzieci pracując wg planu pracy dostosowanego do wieku i możliwości wychowanków. W podzielonych grupach realizowaliśmy zadania wychowawczo- dydaktyczne poprzez zajęcia tematyczne, ruchowe o charakterze gimnastycznym, umuzykalniającym, manipulacyjno- konstrukcyjnym. Uczyliśmy dzieci nie tylko zdobywania wiedzy, a także samodzielności starając się zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa, uznania, zachęty do działania. Dzieci wykonywały swoje prace w postaci rysunków, wycinanek, wyklejanek, uczyły się malować, modelować, sklejać. Uczestnicząc w zajęciach nabywały umiejętności słuchania, rozumienia, komunikowania się, współpracy itd. Prowadzone zajęcia były traktowane zabawowo, kształcąc umysły przygotowywały dzieci do następnych etapów edukacyjnych. W nadchodzącym roku szkolnym zamierzamy je kontynuować, ponieważ dzieci bardzo je lubią. 

                                                                        Program opracowała mgr Halina Welc
 

 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2011/2012

    W minionym roku szkolnym na terenie Domu Dziecka prowadzone były zajęcia przedszkolne przez wychowawców placówki. Na przełomie całego roku uczestniczyło w nich kilkunastu wychowanków w wieku 3 i 4 lat. Organizując grupę przedszkolną staraliśmy się sprawić aby dzieci polubiły te zajęcia. Organizując pracę zaspokajaliśmy ich potrzeby: bezpieczeństwa, zadowolenia, ruchu, uznania, zachęty do działania. Zadania dostosowywano do zdolności, wiedzy, umiejętności wychowanków. Dzieci poszerzały słownictwo, doskonaląc mowę pod względem gramatycznym i artykulacyjnym. Ucząc je logicznego myślenia ukazywano im pojęcia związane z przestrzenią, czasem, właściwościami (np. nauka kolorów, kształtów, położenia, wielkości). Rozwijano funkcje ruchowe i percepcyjne poprzez zajęcia graficzne, ucząc dzieci posługiwania się różnymi przyborami. Zaspokajano potrzebę ruchu poprzez ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe, korzystanie z sali gimnastycznej. W zajęciach muzycznych wychowankowie poznawali rytm i melodię utworów. Korzystając z instrumentów dzieci odkrywały i porządkowały świat dźwięków. Jednym z sukcesów jest fakt, iż jedna z wychowanek będąc w wieku 3 lat także dzięki tym zajęciom zaczęła mówić. Pozostałe dzieci już bez lęku kontynuują edukację w miejskim przedszkolu. Zamierzamy prowadzić te zajęcia także w przyszłym roku szkolnym.

                                                                      Program opracowała mgr Halina Welc

 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2012/2013

    W zajęciach przedszkolnych w ciągu roku szkolnego 2012/2013 uczestniczyło ośmioro dzieci. Praca przedszkolna dostosowana została do ich wieku i możliwości rozwojowych. Szczególną uwagę zwrócono na zaburzoną mowę dzieci. W zajęciach wykorzystywane były: piosenki, wierszyki, teksty czytanych i opowiadanych bajek. Rozwijanie niezbędnych ruchów dziecka kształtowano poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne. Koncentrację, umiejętność współdziałania dzieci zdobywały w zabawach umuzykalniających: ruchowych ze śpiewem, zabawach inscenizowanych, poprzez ćwiczenia słuchowe. Zabawy dydaktyczne dostosowano do pór roku, wydarzeń okolicznościowych, kształtowały one osobowość dziecka, umiejętność porozumiewania się z otoczeniem. Poprzez osłuchanie dzieci z właściwym brzmieniem głosek, tempem wypowiedzi, regulowaniem pauz rozwijano prawidłową wymowę a zarazem rozwój umysłowy. Prowadzono zajęcia oddechowe, słuchowe, ćwiczenie artykulacyjne, zajęcia z książeczkami ilustrowanymi. Bardzo dużo zajęć poświęcono doskonaleniu manualnemu, czyli praktycznemu obchodzeniu się z przedmiotami. Były to zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne: budowanie, rysowanie, malowanie, formowanie, wycinanie, wydzieranie. W zabawach tematycznych podczas których dzieci naśladowały czynności z życia dorosłych rozwijała się ich wyobraźnia, mowa, usprawniała motoryka. Przekazane treści ułatwią dzieciom start w kontynuowaniu kształcenia przedszkolnego w miejskim przedszkolu.
                                                                           
                                                                        Program opracowała mgr Halina Welc

 

 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2014/2015

    Zajęcia przedszkolne odbywały się codziennie w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych, w oparciu o opracowany program. Ich tematyka dokumentowana była w prowadzonym w tym celu dzienniku.
    Tematy kompleksowe dotyczyły poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego. Praca z dziećmi dostosowana była do ich wieku i możliwości rozwojowych. W zajęciach wykorzystano piosenki, wierszyki, teksty z czytanych i opowiadanych bajek. W trosce o rozwój fizyczny naszych podopiecznych organizowano zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Zajęcia dydaktyczne dostosowane były do pór roku i wydarzeń okolicznościowych. Kształtowały one osobowość dzieci i umiejętność porozumiewania się z otoczeniem. Dużo czasu poświęcono doskonaleniu zdolności manualnej u naszych podopiecznych poprzez zajęcia manipulacyjno - konstrukcyjne(budowle z klocków i układanki) oraz zajęcia plastyczne różnorodnymi technikami, jak: rysowanie, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranki, lepienie z plasteliny i modeliny. Prace wykonane przez naszych przedszkolaków zdobią tablice korytarza domu MIESZKO. Ponadto wychowawcy niektóre z nich umieszczają w Księgach Życia swoich podopiecznych. W toku naszej pracy zabrakło również zabaw tematycznych, które rozwijały wyobraźnię, mowę i usprawniały motorykę dzieci. Przekazane treści były dobrą podstawą do kontynuowania edukacji w publicznym przedszkolu.

                                                    
                                                   Program opracowała mgr Joanna Ślimak


 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRACY Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
W DOMU DLA DZIECI „MIESZKO”


    Podstawowym zadaniem zajęć było zachęcanie dzieci do zaakceptowania i polubienia przedszkola- miejsca do którego, w najbliższym czasie będą uczęszczały. W zajęciach uczestniczyła pięcioosobowa grupa w przedziale wieku od 3 – 5 lat. W miłej i przyjaznej atmosferze uczono dzieci malowania, wycinania, modelowania i poczucia rytmu. Dzieci nabywały umiejętności słuchania, patrzenia, rozumienia, komunikowania się. Program pracy został wzbogacony o tematy własne wychowawców dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia będą nadal prowadzone.

Prowadząca zajęcia: mgr Halina Welc    
Dom dla Dzieci „Mieszko”