PRACOWNICY CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO
DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
W RZESZOWIE

 

    Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo  - Wychowawczych w Rzeszowie zatrudnia pracowników merytorycznych i psychologa, pedagoga, specjalistę pracy z rodziną, specjalistę pracy socjalnej, pielęgniarkę, wychowawców, opiekunki dziecięce, a także pracowników administracyjnych i obsługowych.

    Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887) osobą pracującą z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
w przypadku wychowawcy – wykształcenie wyższe:
- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji:
w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
w przypadku psychologa – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
w przypadku osoby prowadzącej terapię – udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną;
w przypadku opiekuna dziecięcego – ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia podyplomowe;
w przypadku pracownika socjalnego – wykształcenie wyższe uprawniające do wykonania zawodu.

OBECNIE BRAK WOLNYCH MIEJSC