Z dniem 1 stycznia 2014 r. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Dom dla Dzieci i Młodzieży „MIESZKO” w Rzeszowie uchwałą Nr LXIV/1183/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 3 grudnia 2013 r. przekształcił się w 3 odrębne miejskie jednostki budżetowe:
- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i w placówki opiekuńczo – wychowawcze pod nazwą:
- Dom dla Dzieci „MIESZKO”
- Dom dla Dzieci „DOBRAWA”.
   
    Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych Domu dla Dzieci „MIESZKO” i Domu dla Dzieci „DOBRAWA”.
Pracą Centrum kieruje dyrektor Centrum, który jest zarazem dyrektorem obydwu placówek i kieruje nimi przy pomocy wychowawców koordynatorów.

    Dom dla Dzieci „MIESZKO” jest placówką całodobową typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla maksymalnie 30 wychowanków powyżej 10 roku życia.
Art.95 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pozwala na umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

    Dom dla Dzieci „DOBRAWA” jest również placówką całodobową typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 14 wychowanków powyżej 10 roku życia.

    W obu placówkach opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy i opiekunki dziecięce. Wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach, dostosowanych do ich potrzeb, zainteresowań i możliwości. W czasie wolnym od nauki organizuje się zajęcia:
- z przygotowania do życia w rodzinie,
- plastyczne i rękodzielnicze,
- przyrodnicze i ogrodnicze,
- zajęcia z rytmiki,
- kulinarne,
- sportowe,
- komputerowe,
- przedszkolne,
- czytelnicze,
- turystyczno-krajoznawcze,
- zajęcia typu Fitness,
- zajęcia z pedagogiki zabawy Klanza.
    Oprócz wymienionych zajęć wychowankowie mają zapewnioną pomoc w nauce szkolnej oraz opiekę specjalistyczną. Uczestniczą w zajęciach kompensacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych i rehabilitacji ruchowej.
    Od wielu lat prowadzona jest terapia z dziećmi specjalnej troski wg programu M.Ch. Knillów oraz systematycznie 1 raz w tygodniu terapia Ruchu Rozwijającego met. W. Sherborne. Wszystkie dzieci są objęte kompleksową opieką specjalistyczną ze strony specjalistów: psychologa, pedagoga i terapeuty zatrudnionych w Centrum. W placówkach prowadzi się także pedagogizację i poradnictwo dla rodzin wychowanków.

    W obu placówkach działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Szczegółowy zakres działania wszystkich 3 jednostek organizacyjnych (Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Domu dla Dzieci „MIESZKO” i Domu dla Dzieci „DOBRAWA”) określają odrębne regulaminy organizacyjne nadane przez dyrektora Centrum.