Z dniem 1 stycznia 2019 roku rozpoczęła  działalność  nowa placówka opiekuńczo- wychowawcza - Dom dla Dzieci „Bolesław” w Rzeszowie.

            W związku z powyższym  Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych   w Rzeszowie zapewnia wspólną obsługę  ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną  trzem placówkom opiekuńczo - wychowawczym.
             

    Dom dla Dzieci „MIESZKO”, usytuowany pod adresem Rzeszów ul. Nizinna 30/2A,   jest placówką całodobową,  łączącą zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej, przeznaczoną dla 14 wychowanków powyżej 10 roku życia.

    Dom dla Dzieci „DOBRAWA”, usytuowany pod adresem Rzeszów ul. Nizinna 30/1,            jest   placówką całodobową typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 14 wychowanków powyżej 10 roku życia.

    Dom dla DzieciBOLESŁAW”, usytuowany pod adresem Rzeszów, ul. Nizinna 30/2B,  jest  placówką całodobową typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 14 wychowanków powyżej 10 roku życia.

Art.95 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pozwala na umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

            Pracą Centrum kieruje dyrektor Centrum, który jest zarazem dyrektorem  wszystkich trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych  i kieruje nimi przy pomocy wychowawców koordynatorów.

    We wszystkich powyższych  placówkach opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy  i opiekunki dziecięce.

Wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach, dostosowanych do ich potrzeb, zainteresowań i możliwości. W czasie wolnym od nauki organizuje się zajęcia:
- z przygotowania do życia w rodzinie,
- plastyczne i rękodzielnicze,
- przyrodnicze i ogrodnicze,
- zajęcia z rytmiki,
- kulinarne,
- sportowe,
- komputerowe,
- przedszkolne,
- czytelnicze,
- turystyczno-krajoznawcze,
- zajęcia typu Fitness,
- zajęcia z pedagogiki zabawy Klanza.
    Oprócz wymienionych zajęć wychowankowie mają zapewnioną pomoc w nauce szkolnej oraz opiekę specjalistyczną. Uczestniczą w zajęciach kompensacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych i rehabilitacji ruchowej.
    Od wielu lat prowadzona jest terapia z dziećmi specjalnej troski wg programu M.Ch. Knillów oraz systematycznie 1 raz w tygodniu terapia Ruchu Rozwijającego met. W. Sherborne. Wszystkie dzieci są objęte kompleksową opieką specjalistyczną ze strony specjalistów: psychologa, pedagoga i terapeuty zatrudnionych w Centrum. W placówkach prowadzi się także pedagogizację i poradnictwo dla rodzin wychowanków.

    W placówkach działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Szczegółowy zakres działania Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Domu dla Dzieci „MIESZKO”,  Domu dla Dzieci „DOBRAWA” i Domu dla Dzieci „BOLESŁAW”  określają odrębne regulaminy organizacyjne nadane przez dyrektora Centrum.